සේවාව සහ බාගත කිරීම

සේවයෙන් පසු

ඔබ පණිවිඩය යැවීමෙන් මිනිත්තු 30 ක් ඇතුළත, අපගේ සේවාදායකයා ඔබ හා සම්බන්ධ වනු ඇත , අපි ඔබට පැය 4 සිට 6 දක්වා කාලය තුළ ගැටලුව විසඳන්නෙමු.

වගකීම් කාලය තුළ (වසරක්), අපි ඔබට අමතර කොටස් නොමිලේ ලබා දෙන්නෙමු (ඇඳීම අමතර කොටස් ඇතුළත් නොවේ).

  • Haojing ජාත්‍යන්තර වෙළඳ සමාගම